1. Home
  2. Hướng dẫn
  3. Hồ nano 36cm núi đá

Hồ nano 36cm núi đá

Hồ được hoàn thành trong vòng 1 giờ

  • Hồ: 36x22x26cm
  • Đèn: ADA Aquasky 361
  • Nền: ADA Amazonia Soil
  • Đá: Leoaprd Stones
  • Lọc: Eheim Classic 150
  • Co2: Tropica System + ADA Pollen Glass + Gush Jet Indicator
  • Cây:  Tiêu thảo lá muỗng, trân châu ngọc trai, vảy ốc, Riccardia chamedryfolia.

Updated on Tháng Bảy 27, 2017

Was this article helpful?

Related Articles

Add A Comment